Čo vlastne znamená miništrovať?

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Miništrantská služba je posvätná. Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie je teda služba rozmnožujúca Božie milosti. Má byť vzorom ostatným deťom. Nadovšetko je potrebné, aby sa nehanbil za svoju vieru, ale všade ju smelo vyznával a podľa nej žil. Toto často miništrantom pripomínal aj sv. Otec Ján Pavol II. – „Milí miništranti, buďte najmä v prejave viery dôslední a správni, aby ste pri službe Bohu pri oltári dospeli na zrelých kresťanov.“

Každý miništrant nech sa usiluje byť vzorom svojim kamarátom a ostatným blízkym. Nemalo by sa stať, že by používal dve tváre. Jednu zbožnú pri oltári a druhú hnevlivú či neúprimnú vonku. To by bola ošklivosť. Kto miluje Boha, miluje aj blížneho, nenadáva, neklebetí, neklame, neosočuje, nepodvádza, nekradne, nemyslí na zlé, chráni si zdravie. Chlapec, ktorý miluje Boha, má čistý vzťah k dievčatám. Nepohŕda nimi, nevysmieva sa im, neubližuje im, ale chráni a bráni ich česť a čistotu. Má byť úctivý k starším a ponúknuť im pomoc, ak treba. Napr. pri cestovaní v autobuse by sa nemalo stať, že mladý, šikovný chlapec sedí a hrá sa s mobilom a pri ňom stojí starší človek s nákupnou taškou. Lebo nežije sám, ale žije s ním Ježiš Kristus, ktorý je Cesta, Pravda a Život, ktorý je vzorom všetkým i našim mladým miništrantom.

Človek vyjadruje svoj vzťah k Bohu nielen slovami, ale aj svojím postojom. V liturgii má všetko svoj význam. Mladý kresťan má preto poznať symboly, úkony, postoje, gestá… Má dobre poznať „liturgickú reč“. Len vtedy sa bude vedieť naplno zapojiť do oslavy Pána Boha a aspoň čiastočne zodpovedať na otázku: „Ako ti, Bože, dobre slúžiť?“ Preto si postupne vysvetlíme najzákladnejšie liturgické pravidlá.

 

 

Liturgické predmety Liturgický úkony Bohoslužobné predmety