Vysluhovanie sviatosti

*Krst detí

Prievidza sa cirkevnoprávne delí na dve farnosti: Prievidza – mesto zasvätená sv. apoštolovi Bartolomejovi a Prievidza – Zapotôčky zasvätená sv. Terézii z Lisieux. Pokiaľ je dieťa z inej farnosti ako Prievidza – Zapotôčky, potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Dátum a hodinu krstu si dohodnete osobne. Pred krstom je potrebné absolvovať (rodičia a krstný rodičia) krstnú náuku. Na krst je potrebné priniesť sviečku a košieľku.
Krstní rodičia majú byť:
– ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci;
– ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení

*Krst starších:

Žiaci od 7 do 14 rokov sa prihlásia u svojho katechétu v škole.
Nad 14 rokov sa ten, ktorý chce byť pokrstený pripavuje ako katechumen. Prihlásiť sa môžete v mesiaci september vo fare. Príprava trvá cca 2roky.
Krstní rodičia majú byť:
– ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci;
– ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení

*Prvé sväté prijímanie:

Žiaci od 3. ročníka (vrátane) sa prihlásia do 30.9. prihláškou, ktorú si vyzdvihnú v sakristii kostola alebo na fare. K prvému sv. prijímaniu pristúpia po náležitej príprave v najbližšom veľkonočnom období.

* Sviatosť birmovania:

Na prijatie sviatosti birmovania sa nahláste v čase určenom vo farských oznamoch (máj, jún)
Prihlásiť sa môžu žiaci minimálne 1. ročníka SŠ a starší
Birmovní rodičia majú byť:
– ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci;
– ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení

*Manželstvo:

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať náuku. Dátum a termín si dohodnete vo fare. Prihláste sa preto minimálne 6 mesiacov vopred.
Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú čerstvý výpis z knihy pokrstených z farnosti, kde boli pokrstení.
Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti Prievidza – Zapotôčky, musí si od svojho pána farára podľa trvalého bydliska vypýtať LICENCIU.
K sobášu si potrebujete:
1. snubné prstene
2. krížik
Nakoľko cirkevný sobáš je platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť MATRIKU na Mestskom úrade v mieste sobáša, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potom prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať na matriku rodné listy a občianske preukazy.
Matrika vám v týždni po sobáši vystaví sobášny list!
Liturgický obrad sviatosti manželstva je bezplatný. Pri príležitosti Vášho sobáša však môžete prispieť na ekonomický chod našej farnosti. Z tohto príspevku sa potom hradia režijné náklady farnosti.

*Pomazanie nemocných:

V nebezpečenstve smrti, najlepšie príbuzný zomierajúceho, môže požiadať o pomazanie chorého kedykoľvek vo farskom úrade osobne alebo telefonicky.
V kostole sa táto sviatosť vysluhuje aj spoločne a to buď pred Veľkou nocou, alebo pred Vianocami.

Pohreb a kremácia:

Termín a čas pohrebu určí správa cintorína. Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb, prídu potom nahlásiť základné údaje zosnulého. Je potrebné, aby pozostalí priniesli  lekársku správu o prehliadke mŕtveho na farský úrad.
Omša za zosnulého sa v prípade záujmu slúži 30 min. pred pohrebom v Mariánskom kostole na cintoríne.
Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.

Požehnania:

Môžete požiadať o tieto požehnania:

Požehnanie počas liturgického roka:
Požehnanie adventného venca
Vianočné požehnanie pri jasličkách
Požehnanie domu
Požehnanie vína
Požehnanie veľkonočných pokrmov
Požehnanie bylín a kvetov
Požehnanie domu nádeje (dom smútku)
Požehnanie sviec (hromnice)

Požehnanie osôb:
Požehnanie matky pred pôrodom
Požehnanie matky po pôrode
Požehnanie detí (Najmä pred prvým svätým prijímaním)
Požehnanie chorého dieťaťa
Požehnanie chorého
Požehnanie snúbencov
Požehnanie jubilujúcich manželov
Požehnanie starých ľudí
Požehnanie na cestu
Požehnanie pútnikov
Ročné požehnanie rodín v ich domoch

Požehnanie bohoslužobných predmetov
Požehnanie kríža
Požehnanie ruženca
Požehnanie obrazu – sochy Ježiša Krista
Požehnanie obrazu – sochy Panny Márie
Požehnanie obrazu – sochy svätého
Požehnanie modlitebnej knihy
Požehnanie devocionálií (požehnanie medailí, malých krížov, náboženských obrazov, ktoré sa nevystavujú na posvätných miestach, škapuliarov, ružencov a podobných predmetov)

Ostatné požehnania:
Požehnanie na začiatku stavby
Požehnanie novej nemocnice, zdravotného ústavu, liečebného ústavu
Požehnanie novej školy
Požehnanie vozidla