eRko

Kde a kedy prísť na stretnutie eRko?

Na naše stretká vás srdečne pozývame do pastoračného centra väčšinou v nedeľu od 15.00h. – 16.30h.

eRko Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Čo robíme

Spolu s deťmi pravidelné stretnutia v malých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia, výlety, tábory, karnevaly, dni radosti, aktivity spojené s ročnou témou.

História

Práca s deťmi podobná dnešnému eRku začala v roku 1973 na základe potreby pomôcť pri výchove detí v kresťanských rodinách. Podnecovateľom k laickému apoštolátu detí bol v tých rokoch Evžen Valovič (dnes čestný predseda eRka), ktorý oslovoval pre prácu s deťmi najmä mladých vysokoškolákov. V čase totalitného režimu bola činnosť vykonávaná tajne s duchovnou starostlivosťou otca biskupa Jána Ch. Korca. Mladí sa stretávali s deťmi v rodinách detí a na výletoch. Spolupracovali spolu skupinky rodín, mládežníkov a detí. Po udalostiach Zamatovej revolúcie (1989) vznikla medzi nimi myšlienka založiť samostatné organizácie. Prvé vzniklo Hnutie kresťanských rodín, kde pracovala komisia pre výchovu detí (budúce eRko). V lete 1990 začala dlhodobá spolupráca s rakúskou organizáciou Katholische Jungschar Österreich a na celoslovenskej rade 22.9.1990 mladí, ktorí pracovali s deťmi, spísali stanovy samostatnej organizácie Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Od decembra roku 1990 začali používať názov eRko. Oficiálny vznik eRka sa datuje na 3.10.1990, kedy zaregistrovali naše Stanovy na Ministerstve vnútra SR. Od začiatku až doteraz je našou hlavnou činnosťou systematická práca s deťmi v spoločenstvách počas celého roka. Deti majú svoje spoločenstvá často až do dosiahnutia mládežníckeho veku. V uplynulom období viacerí detskí členovia dorástli a stali sa vedúcimi spoločenstiev ako aj lídrami v zodpovedných pozíciách organizačnej štruktúry. Základnou organizačnou jednotkou je oblastné centrum (OC), ktoré združuje detské spoločenstvá v istom regióne. V čase vzniku malo eRko 15 OC a približne 1000 členov. V priebehu rokov sme si vytvorili vlastný systém vzdelávania a neustále ho rozvíjame. Od roku 1991 vychádza pre vedúcich eRka metodický časopis LUSK a ďalšie metodické materiály a príručky. V roku 1992 sme zaviedli systém ročných tém – vlastná metodika a námety na stretnutia primerané veku jednotlivých členov. Neskôr sme začali realizovať aj väčšie aktivity pre deti napr.: kampaň Vypni telku, zapni seba, Detský čin pomoci a celoslovenské stretnutie koledníkov – Púť detí. Rast organizácie si vyžiadal zmenu organizačnej štruktúry, ktorá sa uskutočnila v januári 1998. Oblastné centrá sme rozdelili do päť územných rád, z ktorých sú volení členovia do najvyššieho orgánu. DOBRÁ NOVINA – koledovanie detí vo vianočnom období spojené so zbierkou pre potreby núdznych v rozvojových krajinách sa prvykrát uskutočnilo v roku 1995. Popri obnovení tradície koledovania obsahuje aj rozmer solidarity, rozvojovej pomoci a vzdelávania. Do 14. ročníka DOBREJ NOVINY sa zapojilo viac ako 25000 koledníkov z 1195 obcí Slovenska. V roku 2002 eRko prvykrát vyslalo dobrovoľníkov na niekoľkomesačnú dobrovoľnícku službu do projektov v Afrike. Od začiatku činnosti vydávame časopis pre deti od 6 – 10 rokov REBRÍK, ktorý v školskom roku 2009/2010 dosiahol svoj jubilejný 20. ročník. V rámci vydavateľskej činnosti pre deti vychádzajú tiež dlhoročne publikácie pre deti ako TIK TAk blok, deviatniky a pod.

Patronmi eRka sú sv. Košickí mučeníci. Zomreli v Košiciach mučeníckou smrťou 7.9.1619. Zabili ich povstaleckí vojaci za to, že sa nechceli vzdať viery. V roku 1905 (15.januára) ich pápež Pius X. vyhlásil sa blahoslavených a v roku 1995 (2.júla) ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätých.

Sv. Štefan Pongrácz (1583 – 1619) pre nebo dozrel vo veku 36 rokov (4 roky bol kňazom) Počas svojich štúdií naučil modliť a počúvať Ježišov hlas vo svojom srdci. Istý čas slúžil chorým v nemocnici – ošetroval, povzbudzoval ich slovom a úsmevom, pripravoval a podával im lieky. Potom sa učil postarať sa sám o seba počas putovania po krajine. Znášal zmeny počasia, spoznával život ľudí a rozprával sa s nimi, zarábal si na jedlo prácou. Prijal a vykonával aj mnoho úloh a prác, ktoré boli pre neho ponižujúce. Jeho predstavení si ho cenili za jeho charakterovú bezúhonnosť, rehoľnú disciplínu, hlbokú vieru, spolucítenie s Cirkvou a obetavú apoštolskú lásku. Po vysviacke učil deti a mládež náboženstvo a vykonával kňazskú službu v Humennom. Tu bol aj v lete 1619 spolu s Marekom Križinom na duchovných cvičeniach.

Sv. Melichar Grodziecki (1584 – 1619) pre nebo dozrel vo veku 35 rokov (5 rokov bol kňazom) Mal všestranné schopnosti. Vedel ľahko nadviazať rozhovor s každým človekom, deti a mladých učil s láskou. Mal rád hudbu. Počas štúdia teológie v Prahe dirigoval ústavný orchester. Potom sa stal riaditeľom Ústavu chudobných študentov sv. Václava. Súčasne bol aj správcom pražskej farnosti Kopaniny. Vedel si dobre zorganizovať prácu a využiť čas tak, aby všetko stihol. Pomáhal zvereným študentom tak, že odchádzal za bohatými ľuďmi a prosil ich o pomoc. Takto získaval peniaze i pre svoj ústav. Núdza podporovala jeho vynaliezavosť a vtipnosť. Boli mu tiež vlastné láskavosť a taktnosť pri rozdeľovaní tým, čo boli odkázaní na jeho podporu. Svoje starosti denne predkladal Ježišovi v modlitbe. Začiatkom roka 1619 prišiel do Košíc s poslaním duchovnej služby cisárskym vojakom. V lete 1619 po duchovných cvičeniach zložil večné rehoľné sľuby.

Sv. Marek Križin (1588 – 1619) pre nebo dozrel vo veku 31 rokov (4 roky bol kňazom) Bol prvým spolupracovníkom arcibiskupa, ktorého cieľom bolo pripraviť Marka na prevzatie biskupského úradu. Ku kňazskej práci sa Marek dostával oveľa menej, ako by sám chcel. Organizačné veci ho veľmi nebavili, ale cítil, že sú dôležité. Túžil sa venovať ľuďom ako obyčajný kňaz. Ale poslušne prijímal a plnil ako najlepšie vedel všetky zverené úlohy . Vykonával úrad riaditeľa všetkých škôl v Trnavskej diecéze, úrad ostrihomského kanonika i úrad správcu majetkov benediktínskeho kláštora v Krásnej nad Hornádom. V lete 1619 bol spolu so Štefanom Pongráczom na duchovných cvičeniach v Humennom.

Modlitba eRkárov

Text modlitby Večné Slovo sa pripisuje sv. Ignácovi z Loyoly. V čase totalitného režimu na Slovensku sa túto modlitbu modlili veriaci, ktorí tajne pracovali v apoštoláte. V duchu sa pri nej zjednocovali každý večer o 21.00 hod. Po vzniku eRka v roku 1990 sme si ju oficiálne vybrali za našu spoločnú modlitbu a rozširovali sme jej text medzi členmi. Keď sme si v roku 2006 zadefinovali 5 hlavných hodnôt eRka, z ktorých vychádza náš štýl “Mám rád”, vytvorili sme aj text modlitby Dobrý Bože, ktorý je zrozumiteľný pre vedúcich aj deti.

Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti.Nauč nás Tebe slúžiť ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru, veď ma jej radostnou cestou. Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti, nauč ma zodpovednosti a dôvere. Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa, rásť v úcte a solidarite so všetkými a tak vytvárať otvorené spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.