Litánie k svätým rodičom Louisovi a Zélii Martinovcom

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. 


Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Pane, zmiluj sa

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.


zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.


Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste svoju vieru a nádej vložili do Pánových rúk,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste žili vo vernom manželstve,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste dali život mnohým deťom,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste vychovali svoje deti vo viere,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste túžili po svätosti pre seba a pre svoje deti,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste obetovali svoje deti Pánovi,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorým deti zomreli v útlom veku,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste manuálne pracovali,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste horlivo konali dobré skutky,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste čerpali silu v Eucharistii,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste sa verne modlili,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste zdieľali misionársku horlivosť Cirkvi,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste sa zverili pod ochranu Panny Márie,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí ste poznali utrpenie a chorobu,

Svätí Louis a Zélia Martinovci, ktorí rozjímate v nebi pred Svätou Tvárou,

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.

orodujte za nás.


Svätí Louis a Zélia Martinovci,

Svätí Louis a Zélia Martinovci,

Svätí Louis a Zélia Martinovci,

bdejte nad našimi rodinami.

ochraňujte naše rodiny.

prihovárajte sa za naše rodiny.


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Pane.

vyslyš nás, Pane.

zmiluj sa nad nami.


Modlime sa:

Bože, ty si dal svätým Louisovi a Zélii Martinovcom milosť posväcovať sa v manželskom a rodičovskom živote; daj prosíme, – aby sme ťa na ich príhovor milovali a verne ti slúžili, lebo svätosť ich života môže byť príkladom pre každého z nás. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. (S povolením Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa 1242/2014)