Lektori

Cirkev už v najstarších časoch ustanovovala niektorých ľudí do rôznych služieb, aby pomáhali pri slávení bohoslužieb. Po II. vatikánskom koncile (1962 – 1965) boli v celej latinskej Cirkvi zachované služby lektora a akolytu s tým, že ich môžu prijať aj laici. Cirkev je usporiadaná hierarchicky, preto každý vykonáva to, čo mu prináleží. Laici sú „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud“ (1 Pt 2,9; porov. 2,4 – 5), ktorý má „vďaka krstu právo aj povinnosť“ konať liturgiu (SC 14), teda aktívne sa zapájať do slávenia sv. omše.

Lektor je popri diakonovi najdôležitejšia služba. V 1. storočí čítal každý. V 2. storočí čítali klerici. V 5. storočí, keď bola liturgia v najväčšom rozkvete, už čítajú lektori. Lektorát zanikol v 10. storočí. Obnovený bol po II.vatikánskom koncile. Lektor je ustanovený na úlohu čítať v liturgickom zhromaždení Božie slovo. (Myslí sa lekcie, nie evanjelium!) Ak chýba žalmista, recituje medzi čítaniami žalmy. Ak niet diakona, v spoločných modlitbách veriacich prednáša úmysly. Usmerňuje spev a účasť veriaceho ľudu na bohoslužbách. Pripravuje veriacich na hodné prijatie sviatostí. Aby tieto úlohy konal dôstojnejšie a dokonalejšie, má často rozjímať nad slovami Písma (RP). Lektor si musí danú lekciu najskôr dôkladne prečítať. Pri ambone si dáva pozor i na gestá a držanie tela. Veď číta Božie slovo. Svoju úlohu pri slávení eucharistie plní aj vtedy, keď sú prítomní posluhujúci vyššieho stupňa (VSRM 66). Keď sa ide k oltáru, môže niesť, ak nie je prítomný diakon, knihu – evanjelií (VSRM 148).

Zoznam Lektorov:

 • Cagáňová Miriam
 • Erdöšová Mária
 • Gürtler Tibor
 • Klbiková Jozefa
 • Krištínová Helena
 • Kurbelová Stanislava
 • Malotová Monika
 • Maroši Igor
 • Mihálová Dominika
 • Pészekiová Patrícia
 • Petríková Zuzana
 • Prievalská Jarmila
 • Pytel Peter
 • Pytlová Helena
 • Slamka Peter
 • Svitková Terézia
 • Šaderová Ľudmila
 • Šimočková Mária
 • Šinaľová Helena
 • Triznová Ľubica
 • Válková Daniela
 • Žňavová Gabriela

Zoznam žalmistov:

 • Hollá Katarína
 • Prievalský Anton
 • Štepánková Blanka