História farnosti

Ponúkame vám pár historických údajov o tom ako to všetko začalo.

Autorkou myšlienky postaviť v Prievidzi nový chrám bola predstavená rehole Kongregácie Dcér božskej lásky (FDC – Mariánky) v Prievidzi sr. Daniela Bezdedová. V máji 1997 z podnetu dekana Mgr. Jána Bednára zvolal primátor mesta Prievidza Ing. Ivan Vaňo zhromaždenie občanov sídliska Zapotôčky a Nové Mesto, ktoré sa uskutočnilo v školskej jedálni ZŠ ul. Dobšinského v Prievidzi. Na tomto stretnutí občanov vyše 90% prítomných vyjadrilo požiadavku postaviť na sídlisku Zapotôčky nový kostol s farou a pastoračným centrom.

Pozemok 5000 m2 medzi budovou ZŠ ul. Dobšinského, obchodom Lúky (Prima Zdroj) a dvomi obytnými osemposchodovými domami je výmenou za 13000 m2 plochy cintorína v Prievidzi po dohode s mestom Prievidza v zmysle MsZ č. 86/97 zo dňa 24.4.1997 p.č. 4870/1, 4866 v KÚ Prievidza. Výber plochy na stavbu kostola sa uskutočnil 20.5.1997 za účasti MsÚ Prievidza Ing. V. Čmikovou, Ing. arch. M. Chmurom a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Prievidza Mgr. Jánom Bednárom, dekanom a Ing. M. Čertíkom.

19.10.1997, keď Sv. Otec pápež Ján Pavol II. na Námestí Sv. Petra v Ríme vyhlásil Sv. Teréziu z Lisieux za učiteľku Cirkvi, slúžila sa v ZŠ na ul. P. Dobšinského v Prievidzi prvá svätá omša za veľkej účasti veriacich z celého nášho mesta. Po slávnostnom otvorení prednostom Okresného úradu v Prievidzi Mgr. Miroslavom Miklasom a riaditeľom školy Mgr. Pavlom Takáčom, požehnal vyhradené priestory pre sväté omše a potom prvú svätú omšu celebroval dp. Ján Bednár, dekan v Prievidzi.

Práve v tomto čase sa našla v trezore Rímskokatolíckeho farského úradu v Prievidzi overená relikvia sv. Terézie z Lisieux. Na Vianoce 1998 dp. dekan túto relikviu slávnostne preniesol do kaplnky rehoľných sestier. Relikviu prijala predstavená sr. Daniela a sľúbila, že sestričky sa budú každý deň modliť k sv. Terézii z Lisieux za úspešný priebeh výstavby kostola. V histórii dómu farnosti sv. Bartolomeja v Prievidzi na strane 159 v roku 1930 je uvedený tento záznam: „Dievčatá z rodiny Mišíkovej, tunajšie rodáčky boli v Amerike a tam kúpili kovovú sochu svätej Terezky od Ježiška, ktorú požehnal dp. Mikuláš Miášík z príležitosti prvej svätej omše.“ Neskôr bol zhotovený podstavec. V podstavci tejto sochy bola umiestnená relikvia sv. Terézie z Lisieux, ktorú na žiadosť menovanej rodiny poslali z Vatikánu.

V polovici februára 1999 liturgická komisia pri Biskupskom úrade v Banskej Bystrici pod vedením biskupa Mons. Rudolfa Baláža a tajomníka ThDr. Vojtecha Nepšinského vybrala víťazný projekt stavby od Ing. arch. Ladislava Mirta, Ing. Kohana a Ing. arch. Musila zo Žiliny.

Kostol po stavebnej stránke predstavuje halový objekt v pôdoryse v tvare slzy. Vpredu na úrovni prízemia je svätyňa, stred tvorí hlavná loď, zvyšok tvorí hlavný trakt s dvojpodlažným členením. V nadzemnom podlaží je stupňová galéria – chór s otvorenou stranou do hlavného priestoru. Na prostrednom stupni podesty chóru je miesto pre organ. Pod chórom na úrovni prízemia je sakrestia, spovednice, vstupná chodba, sklady a hygienické zariadenie. Vonkajšou dominantou kostola je čelný pilier ukončený krížom vo výške 29 m. Kostol má kapacitu 798 miest. Na sedenie 408, z toho na prízemí 253 a na chóre 155. Na státie je spolu 390 miest, z toho na prízemí 350 a na chóre 40.

Diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž po prerokovaní na Presbyterskej rade zriadil 1. marca 1999 dekrétom č. 259/99 novú farnosť Prievidza – Zapotôčky zasvätenú sv. Terézii z Lisieux – učiteľky Cirkvi, ktorá bola vyčlenená z farnosti sv. Bartolomeja v Prievidzi. Tak vznikli v meste Prievidza dve farnosti:
1. Farnosť sv. Bartolomeja s počtom obyvateľov 40000, z toho rímskokatolíkov 20000.
2. Farnosť sv. Terézie z Lisieux Prievidza – Zapotôčky s počtom obyvateľov 15000, z toho rímskokatolíkov 7000.

Dočasným farským administrátorom bol ustanovenýod 1.3.1999 dp. Mgr. Ján Bednár, dekan v Prievidzi.

15.6.1999 Okresný úrad v Prievidzi – odbor životného prostredia OZP 1315/99 SP vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby Pastoračné centrum s kostolom sv. Terézie z Lisieux v katastrálnom území Prievidza parcela č. 4870/7. Vo výberovom konaní na výstavbu Pastoračného centra s kostolom sv. Terézie z Lisieux bola vybraná firma Banské stavby a. s. Prievidza.

6.11.1999 Mons. Rudolf Baláž požehnal v priestoroch základnej školy ul. Dobšinského v Prievidzi základný kameň Pastoračného centra s kostolom sv. Terézie z Lisieux – učiteľky Cirkvi na sídlisku Prievidza – Zapotôčky a priamo aj pozemok na celú stavbu.

V roku 2000 sa nemohlo pokračovať vo výstavbe pre nedostatok finančných prostriedkov. Pokračovať sa začalo od apríla 2001. Sväté omše sa slúžili počas školského roku v priestoroch ZŠ ul. Dobšinského o 9,00 a o 10,30.

Počas Mariánskej púte v auguste 2002 banskobystrickýdiecézny biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval pre farnosť sv. Terézie nový zvon zasvätený sv. Terézii z Lisieux. Na odliatie bol použitý zvonársky bronz, zliatina medi a cínu. Odliaty bol vo Zvonářské dílně rodiny Dytrychovýz Brodku u Přerova dňa 1.8.2002 presne o 12,09 hod. Váha zvona je 317 kg, priemer venca 791 mm, priemer rany 76 mm. Zvon je naladený na výšku C2. Pod čepcom je ornamentový pás, pod ktorým je nápis „Mojím povolaním je láska“. Bočný plášť je vyzdobený reliéfom sv. Terézie s nápisom: SV. TERÉZIA Z LISIEUX * UČITEĽKA CIRKVI. Na protiľahlej strane je nápis: ŽIVÝCH ZVOLÁVAM, MŔTVYCH OPLAKÁVAM, BÚRKY ROZHÁŇAM. Nápis na venci: Rímskokatolícka cirkev farnosť Prievidza – Zapotôčky * R.P. 2002. Ďalej sú tu umiestnené znaky brodeckých zvonárov. Autorkou výzdoby je akad. sochárka Věra Kunčarová. Kolaudáciu zvona vykonal 4.8.2002 Mgr. Peter Janda, diecézny kolaudátor zvonov v Brne. Prvé slávnostné spustenie zvonu bolo z príležitosti hodovej slávnosti v nedeľu 6.10.2002 o 12,00.

Po vzájomnej dohode sme 31.08.2002 ukončili zmluvný vzťah s dodávateľom Banské stavby a. s. Prievidza. S týmto dodávateľom boli vykonané práce: hrubá stavba vrátane zastrešenia, klampiarske práce a čiastočná montáž okien a dverí. V objekte kostola boli namontované drevené stropné podhľady, čiastočne vnútorné omietky stien, elektroinštalácia a prípojky vody a kanalizácií.

Od 14.01.2003 bola za pokračovateľa vo výstavbe určená firma MV Staving, vlastníkom ktorej je p. Vlnieška.

V januári 2003 bol vybraný víťazný projekt pre liturgické zariadenie kostola, ktorého autorom je výtvarník p. Ladislav Vöröš z Prievidze.

Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom v Prievidzi – štátnym okresným hygienikom, nadobudlo právoplatnosť 02. októbra 2003.

Slávnostnú konsekráciu kostola a oltára a zároveň posviacku celého diela vykonal 15. novembra 2003 banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž za účasti apoštolského nuncia Mons. Henryka Józefa Nowackého.

Od februára 2004 sa začal vydávať mesačný farský list pod názvom Lupeň.

Od 17. mája 2004 začala organárska firma Baxa z Košíc montáž organu. Stavbu organa dokončil a celkovo opravil p. Masarik z Prievidze.

Dňa 10. decembra 2004 sme so súhlasom diecézneho biskupa zriadili účelové zariadenie cirkvi pod názvom Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux. Žiadosť bola zaregistrovaná ministerstvom kultúry 15.12.2004. Cieľom zariadenia je rozvoj duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Zriaďovateľom je správca farnosti.

 

Významné dni a udalosti farnosti

 Titul kostola
 Kostol svätej Terézie z Lisieux – učiteľky Cirkvi
 Dátum zriadenia farnosti
 01. marca 1999 biskupom Rudolfom Balážom
 Deň farskej adorácie
 01. októbra
 Slávnosť patrónky chrámu
 01. októbra
 Hodová slávnosť
 Prvá októbrová nedeľa
 Povinnosť používať pri omši súpravu patény a kalicha s modrým krížom
 08. októbra
 Požehnanie základného kameňa
 06. novembra 1999
 Výročie posvätenia chrámu
 15. novembra 2003
 Deň farskej adorácie
 01. decembra
 Povinnosť používať pri omši súpravu patény
 a kalicha s modrým krížom
 20. decembra
 
 Zo života sv. Terézie z Lisieux
 Narodenie
 02.01.1873 Alençon
 Úmrtie
 30.09.1897 okolo 19,20 hod., Lisieux
 Vyhlásená za Blahoslavenú
 29.04.1923 Rím, Pius XI.
 Vyhlásená za Svätú
 17.05.1925 Rím, Pius XI.
 Vyhlásená za učiteľku Cirkvi
 19.10.1997 Rím, Ján Pavol II.
 
 Rodičia sv. Terézie z Lisieux
  Vyhlásenie za Blahoslavených  19.10.2008 Lisieux, pápež Benedikt XVI. vyhlásením poveril kardinála José Saravia Martins
  Vyhlásenie za Svätých  18.10.2015 Rím, pápež František, počas Synody o rodine
  Liturgická spomienka rodičov sv. Terézie
  svätých Louisa a Zélie Martinovych
 12. júla