FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 25.12.

24.00

*

ZaBP pre súrodencov

NARODENIE PÁNA

SLÁVNOSŤ

08.00

*

 + rodičia a Ľudmila

10.00

Za veriacich farnosti + program pri jasličkách

19.00

39

+ z r. Martinovej a Šuškovej

Utorok

26.12.

08.00

*

Poďakovanie za 25r. života vnuka a ZaBP

Sv. Štefana, prvého mučeníka

Sviatok

10.00

*

+ rodičia Štefan a Anežka

19.00

40

+ z r. Bohušovej a Plevkovej

Streda

27.12.

17.30

*

+ z r. Dobrovodskej, Szentkirályiovej a Klára

Sv. Jána, apoš. a evanjelistu

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

28.12.

07.00

41

+ Kamil Rebro

Sv. Neviniatok, mučeníkov

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

ZBP a dary Ducha Sv. pre r. Lojekovú

Piatok

29.12.

07.00

42

+ Marta Bartošová

Oktáva Narodenia Pána

17.30

43

+ František a Valéria Bohušovci

Sobota

30.12.

08.00

44

+ starí rodičia Rebroví

Oktáva Narodenia Pána

17.30

*

+ manželka (10. výročie) a rodičia

Vigília

Nedeľa

 31.12.

08.00

45

ZaBP pre r. Andrejčíkovú a ich deti

SV. RODINY, JEŽIŠA,

MÁRIE A JOZEFA

+ Požehnanie rodín

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

16.00

*

Za rodinu Chodúrovú / Za dobrodincov farnosti

VIGÍLIA + ďakovná pobožnosť  na konci roka 2023

23.30 – 24.00 TICHÁ ADORÁCIA S POŽEHNANÍM

* P O Ž E H N A N Ý   N O V Ý   R O K   2 0 2 4 *

Pondelok

 01.01.

08.00

*

ZaBP pre Anette

SLÁVNOSŤ PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

cirkevne prikázaný sviatok

10.00

Za veriacich farnosti   

19.00

48

+ z r. Švarcovej a Hurtíkovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Dnes na Štedrý deň 24.12. budú od 13h. do 14h. skauti rozdávať Betlehemské svetlo aj na Zapotôčkoch pri Jednote, na Ul. Ondrejova a po sv. omši o 16h. pri našom kostole sv. Terézie. Na slávnosť Narodenia Pána 25.12. bude každoročná farská ofera. PBZ.

V pondelok na Narodenie Pána 25.12, po sv. omši o 10h., vás všetkých pozývame vianočný program pri jasličkách.

Na poďakovanie na konci roka, po sv. prijímaní, zaspievame ako vďaku za celý rok, hymnus „Teba Bože chválime“. Na Nový Rok 1.1., v úvode sv. omší, budeme piesňou Príď Duchu Sv. tvorivý, vzývať Ducha Sv. o pomoc v roku 2024. Počas oboch dní, pri týchto spevoch, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Aj tento sa rok naša farnosť zapojí do projektu Dobrá Novina. Koledníci budú chodiť do vašich príbytkov 26.-27.12. a zapísať sa stále môžete pri bočnom východe z kostola. Viac info o Dobrej novine nájdete na stránke www.dobranovina.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli sv. Štefana, prvého diakona, ako znáša utrpenie od svojich nepriateľov, ktorí ho mučili.

eRko stretnutie detí túto a najbližšiu nedeľu nebude. V sobotu 30.12. bude o 10h. krst detí (1). Bohuznámy obetoval 200€. PBZ