Pastoračné centrum

je účelovým zariadením cirkvi,ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev farnosť Prievidza – Zapotôčky. Svoju činnosť vykonáva so súhlasom banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža zo dňa 9.12.2004. Jej štatutárom je správca farnosti Prieviza – Zapotôčky. Svoje ciele dosahuje pod vedením správnej rady a v spolupráci s dobrovoľníkmi. Je právnickou osobou so samostatnou spôsobilosťou na právne úkony. Zriadené bolo dňom registrácie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky dňa 15.12.2004.

Jeho cieľom je:

  •     rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  •     rozvíjanie osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu
  •     napomáhanie dobrému využívaniu voľného času detí a mládeže
  •     katechizácia dospelých
  •     zvyšovanie informovanosti a vzdelávania rôznymi formami
  •     vytváranie podmienok pre stretávanie členov farnosti v malých spoločenstvách (spoločenstva detí, mládeže, manželov a pod.)

IČO Pastoračného centra: 37920481    DIČ: 2022148491
Názov: Účelové zariadenie cirkvi, Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux
Adresa sídla: J. Fándlyho 4, 971 01 Prievidza
Právna forma: Cirkevná organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: Činnosti cirkevných organizácií
Účet IBAN: SK37 1111 0000 0066 2463 8018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

————————————————————————————————————————————————————————————

Každý rok je možné darovať 2% z odvedenej dane fyzických aj právnických osôb pre naše

PASTORAČNÉ CENTRUM SV. TERÉZIE Z LISIEUX.

Z tohto príspevku podporujeme počas roka aktivity detí, mládeže ale aj dospelých, v našej farnosti. Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Potrebné tlačivá nájdete v kostole alebo na stránke www.dvepercenta.sk

PLAGAT 2 percentaUpr 

Comments are closed.