FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

01.04.

08.00

*

+ Jaroslava Šimurková (1. výročie)

Veľkonočný pondelok oktáva

17.30

*

+ Pavol Ondrejov

Utorok

02.04.

07.00

*

+ otec Miroslav

Veľkonočná oktáva

17.30

*

Poďakovanie za 60r. a 64r. života Mokrých

Streda

03.04.

17.30

*

Poďakovanie za 35r. manželstva

Veľkonočná oktáva + litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

04.04.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Veľkonočná oktáva

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

05.04.

07.00

*

ZaBP pre Luciu a Milana

Veľkonočná oktáva

17.30

*

+ Emil

Sobota

06.04.

08.00

20

+ manželka a rodičia

Veľkonočná oktáva

17.30

2

+ st. rodičia Maruniakoví, dp. Milan Šášik, Martin

Vigília

Nedeľa

07.04.

08.00

*

ZaBP pre rodinu

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

Božieho milosrdenstva

+ stretnutie mištrantov      

18.35 modlitba vešpier

19.00

10

ZaBP pre Michala

 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežití Veľkonočného trojdnia. PBZ

Ďakujeme aj za vaše milodary na kvety do Božieho hrobu. Vyzbieralo sa 550€. PBZ

Zbierka na podporu mládeže na Kvetnú nedeľu bola 667€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Dnes na Veľkonočnú nedeľu máme tradičnú farskú oferu. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Vo Veľkonočnej oktáve budeme mať 1. piatok. Spovedať budeme 30min. pred sv. omšou. Vo štvrtok pôjdeme ku chorým do penziónov a v piatok na sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia. Spovedať budeme od 16.30h.

Od Veľkonočnej nedele sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies kráľovná.

Vo štvrtok 4.4. bude po večernej sv. omši stretnutie FER.

Budúca nedeľa 7.4. je nedeľou Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva alebo pred Najsvätejšou Sviatosťou, aj vo svätostánku, a splní ostatné tradičné podmienky na získanie odpustkov a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2025, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2024. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí končia tento rok 8. tr. ZŠ a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli prázdny hrob a zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, prípadne učeníkov, alebo Máriu Magdalénu (Mk 16). Dnešnú nedeľu vylosujeme aj pôstne úlohy – sv. omša v týždni, krížová cesta, dobrý skutok.

Túto nedeľu eRko stretnutie detí v pastoračnom centre NEBUDE.

V sobotu 6.4 o 10h. (1) bude krst detí. Z krstu minulí týždeň obetovali 50€, z ukladania urny 40€, z pohrebu 10€. PBZ.