V sobotu 15.11. 2014 sme si pripomenuli 11. výročie posviacky kostola sv. Terézie z Lisieux. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol tajomník diecézneho biskupa dp. Michal Mališ. Koncelebrovali kňazi našej farnosti spoločne s diakonom. Hlavnou myšlienkou kázne bola voda a jej formy, ktoré kazateľ prepojil s chrámom. Každý kostol je studňou, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom Kristom tak, ako sa s ním stretla samaritánka. Slávnostný kazateľ povzbudil farské spoločenstvo nasledujúcimi myšlienkami. „Každý človek je duchovnou riekou, ktorá vychádza zo svätyne, lebo tu prijíma Živú vodu. Cez túto vodu môže uzdravujúca voda prísť tam, kde je to potrebné. V nás a cez nás môže voda priniesť život a uzdravovanie. Ak sme blízko pri Pánovi, stávame sa uzdravujúcim liekom pre druhých. Mnohokrát však nemáme nič len slzy. Chrám je studňou, do ktorej padajú naše slzy… . Ak padnú do Božej studne, uzdravia sa, sú neviditeľným bohatstvom a požehnaním pre okolie a pre nás“.

Povzbudení Božím slovom sa zhromaždený ľud po sv. omši presunul do pastoračného centra na slávnostné agapé. Pri čaši vína a pohostení, ktoré pripravili farníci, sme strávili požehnaný radostný čas naplnený Božou prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým za pomoc a vyprosujeme mnoho požehnania! +