Uvedenie nového farára do úradu

Na sviatok Návštevy Panny Márie bol do úradu farára ustanovený vdp. Libor Straka, ktorý v našej farnosti pôsobil od 1.7.1999 do 30.9.2000 ako farský administrátor. Do úradu ho uviedol dekan Vladimír Slovák. Uvedenie do úradu farára sa konalo za účasti niekoľkých kňazov z dekanátu a veriacich. Počas slávnostnej sv. omše sme zároveň privítali dp. Pavla Lojana, ktorý v našej farnosti bude vykonávať diakonskú službu. Slávnostnú atmosféru uvedenia do úradu farára umocnil sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá po zvestovaní navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Mária nám dáva príklad ako byť nositeľmi radostnej zvesti a požehnania pre druhých. Tak ako sa Mária vedená Duchom Svätým stretla s Alžbetou, tak aj v našej farnosti, pôsobením toho istého Ducha, došlo k  stretnutiu sa Bohu zasvätených a veriacich, aby sa naša viera a služba vo farnosti prehĺbili a boli požehnaním pre druhých.

Na príhovor sv. Terezky, ktorá mala v osobitnej úcte kňazov, vyprosujeme p. farárovi, p. kaplánovi a p. diakonovi hojnosť Božích milostí v ich kňazskej a pastoračnej činnosti.

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať svojho slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností. Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou. Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen.