V našom meste Prievidza sa nachádzajú celkom 3 farnosti:

Ak máte záujem o vyslúženie sviatosti krstu, skontrolujte si, prosím, do ktorej farnosti patríte. Podľa toho sa potom obráťte na príslušný farský úrad. Tu nájdete zoznam ulíc našej farností a rozpis úradných hodín.

Krst treba nahlásiť aspoň dva týždne pred Vami plánovaným termínom krstu.

Ak patríte do našej farnosti Prievidza – Zapotôčky, potom pre Vás platia nasledujúce riadky.

Krst dieťaťa do 7 rokov

Ak máte ešte nepokrstené dieťa do 7 rokov a chcete ho dať pokrstiť, treba prísť do fary v úradných hodinách a priniesť:

 • rodný list dieťaťa (kópia)
 • dohodnúť si termín krstnej náuky a termín krstu
 • ak prichádzate na krst zo zahraničia, alebo váš pobyt tu v Prievidzi je príliš kratky na to, aby ste stihli krstnú náuku, je potrebné, aby ste so sebou priniesli potvrdenie o absolvovaní krstnej náuky rodičov a krstných rodičov, z niektorej z tamojších farnosti v zahraničí (stačí v originálnom jazyku) alebo z farnosti, kde sa najdlhšie zdržujete.
 • vybrať je potrebné krstných rodičov (alebo jedného), ktorí spĺňajú podmienky prijať takýto záväzok (viď nižšie).

Pre dieťa je potrebné zabezpečiť:

 • bielu košieľku – je možné naň vyšiť meno, priezvisko, dátum krstu
 • krstnú sviecu

Krst dieťaťa vo veku od 7 do 14 rokov

Pokiaľ máte nepokrstené dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba to ohlásiť v priebehu septembra na fare kňazom alebo v škole katechétkam. Príprava je v rámci hodín náboženstva v škole a v rámci farskej katechézy – začína sa začiatkom školského roka. Sviatosť krstu a prvé sv. prijímanie sa vysluhuje deťom po ukončení prípravy v rámci sv. omše. Bližšie informácie sa dozviete od kňaza po sv. omši, alebo priamo vo fare.

Krst dospelého (od 14 rokov)

Príprava na krst dospelých začína každý rok v septembri. Ak sa chcete dať pokrstiť, treba sa začiatkom septembra ohlásiť vo fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu) večer v Katedrále v Banskej Bystrici diecéznym biskupom. Zároveň vám vyslúži sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie. Bližšie informácie sa dozviete od kňazov vo fare.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

Akých krstných rodičov si treba vybrať?

Je potrebné vybrať takých krstných rodičov (krstného rodiča), ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom, pretože medzi nimi vzniká duchovné príbuzenstvo. Krstný rodič má byť:

 • pokrstení katolíci, ktorí boli na prvom svätom prijímaní a sú aj pobirmovaní
 • ak sú slobodní, vo veku nad 16 rokov, pobirmovaní a praktizujúci katolíci, nežijúci so svojim patrnerom v jednej domácnosti.
 • ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení (neplatí pre tých, ktorí majú súhlas pritupovať k sviatostiam od miestneho biskupa)

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?

Keď Vás Pán Boh požehnal dieťaťom, ste povinní vychovávať dieťa prirodzene, aby bolo dobrým človekom. Keď dávate dieťa pokrstiť, máte povinnosť vychovávať ho aj k nadprirodzenej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka.

Vašou povinnosťou je byť:

 • pre dieťa príkladom
 • naučiť ho modliť sa
 • predstaviť mu pravdy viery
 • priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam
 • a formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní

Vy rodičia, ste pre svoje dieťa prvými učiteľmi, kňazmi a pastiermi ich duší. Vy ste v prvom rade zodpovední za výchovu Vášho dieťaťa. Raz budete stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako ste si plnili svoje povinnosti.

Kedy bude krst?

Krsty zvyčajne bývajú:

 • zvyčajne v sobotu o 10.00h.
 • prípadne po dohode v nedeľu po skončení sv. omše, zvyčajne o 11h., alebo počas sv. omše o 10.00h (ak ste cirkevne sobášení). 
 • V mesiaci jún bývajú diakonské a kňazské vysviacky a primície, preto v júni mamé obmedzený počet sobôt a nedieľ na krst.
 • Predkrstné stretnutie býva podľa dohody s kňazom, zvyčajne v sobotu o 9.15h. (pre rodičov a krstných rodičov).

 

ČO JE VLASTNE KRST?

Slovo krst pochádza z gréckeho slova baptizein a znamená doslova ponoriť. Kedysi sa totiž krst udeľoval väčšinou dospelým tak, že vošli do akéhosi „malého bazéna“ plného vody a tam boli trikrát ponorení. V našich krajoch je slovo krstiť odvodené od staroslovanského kristiť, kristiť sa, čo znamená pripodobniť sa Kristovi.

Sám Pán Ježiš dal apoštolom príkaz: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). A apoštoli tak naozaj konali. Rozšírili sa do celého sveta a plnili Ježišov príkaz. Neskôr (okolo roku 100) v diele Didaché čítame takéto svedectvo: „Vo veci krstu postupujte takto: Krstite v tečúcej vode v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Ak nemáš ani jednu, ani druhú, lej trikrát na hlavu vodu v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Stávame sa Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5)

Svätý krst je pre nás „základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213).

Pri krste sú potrebné dve veci:

 • Požehnaná voda – je to čistá, prirodzená voda (žiadny čaj, malinovka ani mlieko).
 • Liatie vody na hlavu človeka a vyslovovanie krstnej formuly: „(meno človeka), ja ťa krstím v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“

VYSLUHOVATEĽ KRSTU:

 • V riadnom prípade (keď nehrozí nebezpečenstvo smrti) môže krstiť len biskup, kňaz alebo diakon.
 • V mimoriadnom prípade (keď zomiera človek, ktorý ešte nebol pokrstený alebo keď sa stane dopravná nehoda) môže krstiť každý človek.

PRIJÍMATEĽ KRSTU:

 • Prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nebol pokrstený a túži po ňom. Krst môžeme prijať iba jedenkrát v živote.

Poznáme tri podoby krstu:

 • Krst vody – je krst udelený sviatostne, v kostole s použitím požehnanej vody.
 • Krst krvi – je krst, ktorým mnohí mučeníci položili svoj život za vieru v Ježiša.
 • Krst túžby – je krst človeka, ktorý nestihol byť pokrstený, ale veľmi po krste túžil (človek, ktorý počas prípravy na krst zahynie).

ÚČINKY KRSTU:

 • Pokrstenému sa odpúšťajú všetky hriechy.
 • Udeľuje sa mu posvätná milosť.
 • Slávnostne sa stáva Božím dieťaťom a môže volať Pána Boha Otec.
 • Stáva sa členom spoločenstva Cirkvi.
 • Navždy je označený ako ten, ktorý patrí Pánu Bohu, a toto mu už nik nemôže vziať, lebo krst sa nedá zrušiť.

Kedy a kde má byť dieťa pokrstené?

 • Keď je zdravé – po dohode s kňazom vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov
 • Keď je choré, prípadne keď zomiera – čo najskôr a môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho priniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.