Farské oznamy – Veľkonočný týždeň / 10.04.2023 – 17.04.2023

FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

 Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. – Aleluja, chváľme Boha…

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

10.04.

8.00

*

+ Helena Strapková

Veľkonočný pondelok oktáva

17.30

*

Za uzdravenie Márie

Utorok

11.04.

07.00

*

Poďakovanie za 70r. života

Veľkonočná oktáva

17.30

*

ZaBP pre rodinu Kollárovú a za zomrelých

Streda

12.04.

17.30

*

Za Božiu ochranu SK národa

Veľkonočná oktáva

+ Litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

13.04.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Veľkonočná oktáva

+ Adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Anton a Pavlína Antoloví

Piatok

14.04.

07.00

*

ZaBP pri pôrode Dominiky, ZaBP pre rodinu

Veľkonočná oktáva

17.30

*

+ z r. Martonkovičovej, Nadaskej a ost. čl. rod.

Sobota

15.04.

08.00

*

+ Emil Čičmanec a + z rodiny

Veľkonočná oktáva

17.30

*

+ Štefan a Zdenka Tábyoví

Vigília

Nedeľa

 16.04.

08.00

*

Za uzdravenie milovaného syna

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

14.30 pobožnosť

Božieho milosrdenstva      

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Ján a Anna Oršulovci

 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežití Veľkonočného trojdnia. PBZ.

Ďakujeme aj za vaše milodary na kvety do Božieho hrobu. PBZ.

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Od Veľkonočnej nedele sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies kráľovná.

Vo štvrtok 13.4. bude po večernej sv. omši stretnutie LEKTOROV.

Budúca nedeľa 16.4. je nedeľou Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva alebo pred Najsv. Sviatosťou aj vo svätostánku splní ostatné tradičné podmienky na získanie odpustkov a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli prázdny hrob a zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, prípadne učeníkov, alebo Máriu Magdalénu.

Túto nedeľu eRko stretnutie detí v pastoračnom centre NEBUDE.

V sobotu 15.4 o 10h. (2) bude krst detí.