Krst

V našom meste Prievidza sa nachádzajú celkom 3 farnosti:

Ak máte záujem o vyslúženie sviatosti krstu, skontrolujte si, prosím, do ktorej farnosti patríte. Podľa toho sa potom obráťte na príslušný farský úrad. Tu nájdete zoznam ulíc našej farností a rozpis úradných hodín.

Ak patríte do našej farnosti Prievidza - Zapotôčky, potom pre Vás platia nasledujúce riadky.

 

Krst dieťaťa do 7 rokov

Ak máte ešte nepokrstené dieťa do 7 rokov a chcete ho dať pokrstiť, treba prísť do fary v úradných hodinách a priniesť:

 • rodný list dieťaťa (kópia)
 • dohodnúť si termín krstnej náuky a termín krstu

Pre dieťa je potrebné zabezpečiť:

 • bielu košieľku - je možné naň vyšiť meno, priezvisko, dátum krstu
 • krstnú sviecu

Krst dieťaťa vo veku od 7 do 14 rokov

Pokiaľ máte nepokrstené dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba to ohlásiť v priebehu septembra na fare kňazom alebo v škole katechétkam. Príprava je v rámci hodín náboženstva v škole a v rámci farskej katechézy - začína sa začiatkom školského roka. Sviatosť krstu a prvé sv. prijímanie sa vysluhuje deťom po ukončení prípravy v rámci sv. omše. Bližšie informácie sa dozviete od kňaza po sv. omši, alebo priamo vo fare.

Krst dospelého (od 14 rokov)

Príprava na krst dospelých začína každý rok v septembri. Ak sa chcete dať pokrstiť, treba sa začiatkom septembra ohlásiť vo fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu) večer v Katedrále v Banskej Bystrici diecéznym biskupom. Zároveň vám vyslúži sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie. Bližšie informácie sa dozviete od kňazov vo fare.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

Akých krstných rodičov si treba vybrať?

Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom, pretože medzi nimi vzniká duchovné príbuzenstvo. Krstný rodič má byť:

 • bez právnej prekážky
 • ak sú slobodní, vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci
 • ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?

Keď Vás Pán Boh požehnal dieťaťom, ste povinní vychovávať dieťa prirodzene, aby bolo dobrým človekom. Keď dávate dieťa pokrstiť, máte povinnosť vychovávať ho aj k nadprirodzenej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka.

Vašou povinnosťou je byť:

 • pre dieťa príkladom
 • naučiť ho modliť sa
 • predstaviť mu pravdy viery
 • priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam
 • a formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní

Vy rodičia, ste pre svoje dieťa prvými učiteľmi, kňazmi a pastiermi ich duší. Vy ste v prvom rade zodpovední za výchovu Vášho dieťaťa. Raz budete stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako ste si plnili svoje povinnosti.

Kedy bude krst?

Krsty zvyčajne bývajú:

 • zvyčajne v sobotu o 10.00h.
 • prípadne po dohode v nedeľu počas sv. omše o 10.00h. alebo po jej skončení

 

ČO JE VLASTNE KRST?

Slovo krst pochádza z gréckeho slova baptizein a znamená doslova ponoriť. Kedysi sa totiž krst udeľoval väčšinou dospelým tak, že vošli do akéhosi „malého bazéna“ plného vody a tam boli trikrát ponorení. V našich krajoch je slovo krstiť odvodené od staroslovanského kristiť, kristiť sa, čo znamená pripodobniť sa Kristovi.

Sám Pán Ježiš dal apoštolom príkaz: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). A apoštoli tak naozaj konali. Rozšírili sa do celého sveta a plnili Ježišov príkaz. Neskôr (okolo roku 100) v diele Didaché čítame takéto svedectvo: „Vo veci krstu postupujte takto: Krstite v tečúcej vode v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Ak nemáš ani jednu, ani druhú, lej trikrát na hlavu vodu v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Stávame sa Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5)

Svätý krst je pre nás „základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213).

Pri krste sú potrebné dve veci:

 • Požehnaná voda - je to čistá, prirodzená voda (žiadny čaj, malinovka ani mlieko).
 • Liatie vody na hlavu človeka a vyslovovanie krstnej formuly: „(meno človeka), ja ťa krstím v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“

VYSLUHOVATEĽ KRSTU:

 • V riadnom prípade (keď nehrozí nebezpečenstvo smrti) môže krstiť len biskup, kňaz alebo diakon.
 • V mimoriadnom prípade (keď zomiera človek, ktorý ešte nebol pokrstený alebo keď sa stane dopravná nehoda) môže krstiť každý človek.

PRIJÍMATEĽ KRSTU:

 • Prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nebol pokrstený a túži po ňom. Krst môžeme prijať iba jedenkrát v živote.

Poznáme tri podoby krstu:

 • Krst vody - je krst udelený sviatostne, v kostole s použitím požehnanej vody.
 • Krst krvi - je krst, ktorým mnohí mučeníci položili svoj život za vieru v Ježiša.
 • Krst túžby - je krst človeka, ktorý nestihol byť pokrstený, ale veľmi po krste túžil (človek, ktorý počas prípravy na krst zahynie).

ÚČINKY KRSTU:

 • Pokrstenému sa odpúšťajú všetky hriechy.
 • Udeľuje sa mu posvätná milosť.
 • Slávnostne sa stáva Božím dieťaťom a môže volať Pána Boha Otec.
 • Stáva sa členom spoločenstva Cirkvi.
 • Navždy je označený ako ten, ktorý patrí Pánu Bohu, a toto mu už nik nemôže vziať, lebo krst sa nedá zrušiť.

Kedy a kde má byť dieťa pokrstené?

 • Keď je zdravé - po dohode s kňazom vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov
 • Keď je choré, prípadne keď zomiera - čo najskôr a môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho priniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.