100. výročie zjavenia Panny Márie Fatimskej

Tento rok 2017 je 100. výročím zjavení Panny Márie vo Fatime.

Preto v sobotu 13.05. budeme mať v kostole vystavenú sochu Fatimskej Panny Márie k verejnej úcte.

K tomuto dňu sa viažu aj úplné odpustky, ktoré udelil sv. otec František:

Tí, ktorí si uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme,

vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra)

a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery

a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú, môže získať úplné odpustky“.