• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

100. výročie zjavenia Panny Márie Fatimskej

Tento rok 2017 je 100. výročím zjavení Panny Márie vo Fatime.

Preto v sobotu 13.05. budeme mať v kostole vystavenú sochu Fatimskej Panny Márie k verejnej úcte.

K tomuto dňu sa viažu aj úplné odpustky, ktoré udelil sv. otec František:

Tí, ktorí si uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme,

vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra)

a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery

a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú, môže získať úplné odpustky“.